Chủ nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2020 | 09:10:20
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Bộ Y tế ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết 28/07/2019

Ngày 29/7/2019, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 07/CT-BYT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Sốt xuất huyết.

Dưới đây là toàn văn Chỉ thị

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

chi-thi-07-sxh-bo-truong.pdf