Thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2020 | 18:15:22
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Bộ Y tế thành lập 8 Đoàn công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố trọng điểm 28/07/2019

Ngày 29/7/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3301/QĐ-BYT về thành lập 8 Đoàn công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố trọng điểm.

Dưới đây là toàn văn nội dung Quyết định

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

qd-3301-cac-doan-byt-kiem-tra-sxh.pdf