Thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019 | 03:08:01
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika 31/01/2016