Thứ hai, ngày 27 tháng 1 năm 2020 | 08:12:00
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Công văn Bộ Y tế gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương về tổ chức chiến dịch phòng chống Zika và sốt xuất huyết 16/03/2016

  
       

       

Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

cong-van-byt.pdf