Thứ bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019 | 06:56:26
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Bộ Y tế thành lập 08 Đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịnh bệnh do vi rút Zika năm 2016 30/03/2016

Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh do vi rút Zika đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, Bộ Y tế đã thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và tổ chức kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịnh bệnh do vi rút Zika tại các địa phương trên cả nước. Cục Y tế dự phòng đăng tải Quyết định thành lập 08 Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika dưới đây:


 

Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế