Thứ năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020 | 14:13:48
RSS

Giới thiệu văn phòng EOC 16/12/2014

Giới thiệu

Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh EOC được thành lập theo quyết định 1424/QĐ-BYT ngày 02/05/2013 của Bộ Y tế.

Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của Bộ Y tế.

Tên tiếng Anh: Emergency Operation Center.

Tên viết tắt: Văn phòng EOC.

Thường trực Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh đặt tại Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Với nhiệm vụ

  1. Làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, phân tích và chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh khẩn cấp từ các Bộ, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế phục vụ cho việc tổ chức  phòng, chống dịch bệnh khẩn cấp.

  2. Xây dựng kế hoạch, theo dõi, điều phối hoạt động giữa các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của Bộ Y tế để  tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp đáp ứng thích hợp trong các tình huống dịch bệnh khẩn cấp.

  3. Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch nguy hiểm và mới nổi của Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan huy động, điều phối các đội chống dịch cơ động, các đội cấp cứu lưu động hoặc các cán bộ viên chức y tế từ các đơn vị y tế dự phòng, cơ sở khám, chữa bệnh và các lực lượng có liên quan tham gia vào các hoạt động đáp ứng, phòng chống dịch bệnh khẩn cấp.

  4. Phối hợp với các đơn vị và tổ chức có liên quan huy động các nguồn lực trong nước, ngoài nước và thực hiện hợp tác quốc tế trong công tác đáp ứng, phòng chống dịch bệnh; tổ chức thực hiện các đề án, dự án trong lĩnh vực đáp ứng, phòng chống dịch bệnh khẩn cấp được phân công.

Cơ cấu tổ chức

  1. Chánh Văn phòng: Do Cục trưởng Cục Y tế dự phòng đảm nhiệm.

  2. Các thành viên của Văn phòng gồm đại diện các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, đại diện các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc các bộ, ngành và đại diện các tổ chức quốc tế có liên quan tại Việt Nam.

Cơ chế hoạt động

  1. Lãnh đạo và các thành viên của Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

  2. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng có trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Văn phòng, xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Văn phòng và thành lập các bộ phận thường trực giúp việc cho Văn phòng trong các trường hợp cần thiết.

  3. Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh được sử dụng con dấu và tài khoản của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế để giao dịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

  4. Kinh phí hoạt động của Văn phòng do ngân sách nhà nước bảo đảm được bố trí từ kinh phí thường xuyên của Bộ Y tế; kinh phí phòng chống dịch, bệnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.