Thứ tư, ngày 25 tháng 4 năm 2018 | 00:10:34
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Loading the player ...
Người dân tại Ba Vì, Hà Nội với Sổ tiêm chủng điện tử (Nguồn: Đài truyền hình Việt Nam)