Thứ ba, ngày 24 tháng 7 năm 2018 | 14:39:58
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Loading the player ...
Người dân tại Ba Vì, Hà Nội với Sổ tiêm chủng điện tử (Nguồn: Đài truyền hình Việt Nam)