​Đại hội Đảng bộ Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế

09/06/2020 In bài viết

Đại hội Đảng bộ Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế
Ngày 9/6/2020, Cục Y  tế dự phòng đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục Cục Y tế dự phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có; đồng chí Lê Thanh Dũng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế, đồng chí Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế và các đồng chí trong Thường vụ, Ban chấp hành đảng ủy thuộc Đảng bộ Bộ Y tế; các đồng chí đảng viên của Đảng bộ Cục Y tế dự phòng.
 

 
Báo cáo tại đại hội cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Y tế dự phòng về cơ bản đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể như sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho Cục Y tế dự phòng, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân; 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; 100% các chi bộ thuộc Đảng bộ thực hiện tốt chương trình hành động của Đảng ủy Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cũng như các Nghị quyết của Đảng bộ Khối và Đảng bộ Bộ Y tế; Nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu 100% các tổ chức Đảng thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% các -chi bộ đạt "Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh"; 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn "đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có trên 15% đồng chí đạt tiêu chuẩn "đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng kết nạp 12 đảng viên mới; 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức.
 
 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Cục Y tế dự phòng đã lãnh đạo tốt công tác đảng và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành, chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp giám sát và phòng chống bệnh truyền nhiễm gây dịch, dự phòng và phòng chống bệnh không lây nhiễm. Đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình mục tiêu quốc gia. Tổ chức triển khai và quản lý các dự án được giao theo đúng kế hoạch đề ra. 
 
Công tác phòng chống dịch đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chỉ số mắc, tử vong của nhiều bệnh truyền nhiễm giảm, triển khai nhiều Chương trình, Kế hoạch phòng chống dịch bệnh cụ thể; Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu y tế. Duy trì công tác tiêm chủng thường xuyên và chỉ đạo tổ chức các đợt tiêm chủng bổ sung để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, chủ động phòng chống dịch, xây dựng và triển khai các kế hoạch tiêm vắc xin ngoài tiêm chủng mở rộng cho nhóm đối tượng nguy cơ cao. Hoạt động kiểm dịch y tế biên giới được duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả, ứng phó hiệu quả đối với các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi xâm nhập qua biên giới. Đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt, được Đảng, Chính phủ, nhân dân tin tưởng và khen ngợi; Tổ chức Y tế thế giới, Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế đánh giá cao.
 
Công tác kiểm soát, phòng chống bệnh không lây nhiễm đạt được những kết quả bước đầu khả quan: xây dựng và trình ban hành các chiến lược, kế hoạch, hướng dẫn về phòng chống bệnh không lây nhiễm, kiểm soát các yếu tố nguy cơ, phát triển năng lực hệ thống trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống bệnh không lây nhiễm, mở rộng hợp tác với các đối tác.
Triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế dự phòng. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai mạnh mẽ việc sắp xếp tổ chức bộ máy y tế dự phòng tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế tuyến huyện và mô hình thí điểm tuyến xã theo hướng giảm đầu mối tổ chức, tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hệ thống y tế dự phòng ngày càng phát triển đáp ứng tình hình mới góp phần đưa Việt Nam đạt mục tiêu Thiên niên kỷ đối với các chỉ tiêu về lĩnh vực phòng bệnh.
 
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả về tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của cấp trên. Xây dựng và ban hành các văn bản của Ủy ban kiểm tra theo đúng quy định. Xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công cụ thể và triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên.
 
Trong nhiệm kỳ mới, với mục tiêu nâng cao năng lực, sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ, nỗ lực phấn đấu thực hiện, hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Y tế dự phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ Cục Y tế dự phòng đặt ra mục tiêu phát triển giai đoạn 2020-2025:“Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy hiệu quả nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, xây dựng cơ quan phát triển; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và hoạt động của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục” với những chỉ tiêu phấn đấu như: 
 • Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cục Y tế dự phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho Cục Y tế dự phòng, không ngừng nâng cao sức khỏe, phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
 • 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên.
 • 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thực hiện tốt chương trình hành động của Đảng bộ Cục Y tế dự phòng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cũng như các Nghị quyết của Đảng bộ Khối và Đảng bộ Bộ Y tế.
 •  Nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
 • Lãnh đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ đảng đầy đủ, đều đặn hàng tháng theo quy định, đạt chất lượng; tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề, đạt chất lượng.
 • 100% đảng viên không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.
 • 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 • Theo dõi bồi dưỡng ít nhất 05 quần chúng ưu tú, hoàn chỉnh hồ sơ kết nạp vào Đảng.
 • 100% đảng viên đóng đảng phí đầy đủ theo quy định
 • Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.
 • Phấn đấu các Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 • Phấn đấu tập thể Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt “tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

 
Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy mới gồm 07 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và phát triển:
 1. Đồng chí Đặng Quang Tấn, Bí thư Đảng bộ;
 2. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Phó Bí thư Đảng bộ;
 3. Đồng chí Hoàng Minh Đức, đảng ủy viên;
 4. Đồng chí Trần Quốc Bảo, đảng ủy viên;
 5. Đồng chí Hoàng Văn Phương, đảng ủy viên;
 6. Đồng chí Trần Hữu Quang, đảng ủy viên.
 
 
Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Admin

Tin tức liên quan

Bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 (Ngày 25/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 25/4/2020)

Xem chi tiết Next

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH DO COVID-19 (Ngày24/02/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH DO COVID-19 (Ngày24/02/2020)

Xem chi tiết Next

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2018 đến 31/12/2018

TÌNH HÌNH PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG TỪ 01/01/2018 ĐẾN 31/12/2018

Xem chi tiết Next

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2020 đến 31/3/2020

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2020 ĐẾN 31/3/2020

Xem chi tiết Next
Thong ke