​Quyết định số 56/QĐ-DP ngày 06/5/2014 của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Y tế dự phòng

03/12/2014 In bài viết

Quyết định số 56/QĐ-DP ngày 06/5/2014 của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Y tế dự phòngAdmin

Tin tức liên quan

Thông báo Tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 34 năm 2014 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Thông báo Tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 34 năm 2014 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Xem chi tiết Next

Quyết định số 56/QĐ-DP ngày 06/5/2014 của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Y tế dự phòng

Quyết định số 56/QĐ-DP ngày 06/5/2014 của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Y tế dự phòng

Xem chi tiết Next

TỜ TRÌNH ĐĂNG TIN/BÀI TRÊN WEBSITE CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG

Tờ trình đăng tin/bài trên website cục y tế dự phòng

Xem chi tiết Next

Quy trình quản lý văn bản đi và đến Cục Y tế dự phòng

Quy trình quản lý văn bản đi và đến Cục Y tế dự phòng

Xem chi tiết Next
Thong ke