​TỜ TRÌNH ĐĂNG TIN/BÀI TRÊN WEBSITE CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG

03/12/2014 In bài viết

Tờ trình đăng tin/bài trên website cục y tế dự phòng
 

MẪU PHIẾU YÊU CẦU XIN TẢI TRONG FILE ĐÍNH KÈM 

Văn phòng Cục Y tế dự phòng

Admin

Tin tức liên quan

MẪU PHIẾU ĐĂNG TIN/BÀI LÊN WEBSITE CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG

Mẫu phiếu đăng tin/bài lên website cục y tế dự phòng

Xem chi tiết Next

Thông báo Tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 34 năm 2014 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Thông báo Tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 34 năm 2014 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Xem chi tiết Next

MẪU PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM & SỮA CHỮA TRANG THIẾT BỊ CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp văn phòng phẩm & sữa chữa trang thiết bị cục y tế dự phòng

Xem chi tiết Next

Quyết định số 56/QĐ-DP ngày 06/5/2014 của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Y tế dự phòng

Quyết định số 56/QĐ-DP ngày 06/5/2014 của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Y tế dự phòng

Xem chi tiết Next
Thong ke