​Đề nghị các địa phương triển khai hoạt động của Chương trình Tiêm chủng mở rộng

20/05/2024 In bài viết

Ngày 05/2/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. Ngày 10/5/2024, Bộ Y tế có Công văn số 2462/BYT-DP về việc triển khai Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024, trong đó có đề nghị các địa phương bố trí kinh phí để triển khai hoạt động tiêm chủng theo quy định và xây dựng nhu cầu vắc xin năm 2025 và các năm tiếp theo theo quy định tại Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024.

Để xây dựng kế hoạch cung ứng, sử dụng vắc xin, tiêm chủng hàng năm và kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc phân bổ kinh phí tại địa phương, Cục Y tế dự phòng đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Rà soát, tổng hợp nhu cầu vắc xin của địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và gửi về Cục Y tế dự phòng để tổng hợp trước ngày 30/6/2024 (đối với nhu cầu năm 2025) và trước ngày 30 tháng 6 của năm trước đối với các năm tiếp theo. Sở Y tế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về số lượng vắc xin đề xuất để đảm bảo sử dụng hiệu quả, không để thừa, thiếu vắc xin, đồng thời tuân thủ đúng thời hạn gửi nhu cầu theo quy định. Đến ngày 30 tháng 6 hàng năm, nếu Sở Y tế tỉnh, thành phố không gửi đề xuất nhu cầu vắc xin của năm tiếp theo về Cục Y tế dự phòng thì phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo cung ứng vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng tại địa phương.

Thứ hai: Báo cáo tình hình phân bổ ngân sách của năm trước và dự kiến ngân sách bố trí năm tiếp theo cho công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn gửi về Cục Y tế dự phòng trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

Hướng dẫn xác định nhu cầu vắc xin cho các đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng hàng năm

1. Đối tượng, lịch tiêm chủng vắc xin bắt buộc và chỉ tiêu trong tiêm chủng mở rộng 

1.1. Đối tượng, lịch tiêm: Việc xác định đối tượng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc

- Trẻ sơ sinh: vắc xin Viêm gan B

- Trẻ <1 tuổi: vắc xin BCG, bOPV, IPV, DPT-VGB-Hib, Sởi

- Trẻ 1-5 tuổi: vắc xin Viêm não Nhật Bản B

- Trẻ 18-24 tháng: vắc xin DPT, sởi-rubella

- Phụ nữ có thai: vắc xin Uốn ván

1.2. Chỉ tiêu tỷ lệ tiêm chủng cần đạt

2. Đối tượng, lịch tiêm chủng các vắc xin khác đưa vào tiêm chủng mở rộng trong thời gian tới

2.1. Đối tượng, lịch tiêm

- Trẻ dưới 1 tuổi: vắc xin IPV mũi 2

- Trẻ 7 tuổi: vắc xin Td sẽ được triển khai cho trẻ từ 7 tuổi

- Trẻ dưới 1 tuổi: vắc xin Rota (thực hiện theo Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15/08/2022 của Chính phủ về Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 – 2030 trong đó bổ sung vắc xin Rota từ năm 2022).

Các vắc xin được đưa vào trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin Bộ Y tế, tình hình dịch tễ các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam.

Việc bổ sung các vắc xin mới khác vào tiêm chủng mở rộng theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế.

2.2. Chỉ tiêu tỷ lệ tiêm chủng cần đạt

3. Tiêm bù, tiêm vét cho các đối tượng thuộc tiêm chủng mở rộng

Các địa phương cần rà soát các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng chưa được tiêm chủng đầy đủ hoặc chưa tiêm chủng để xác định số vắc xin cần tiêm bù, tiêm vét trong tiêm chủng mở rộng.

4. Dự trữ gối đầu hàng năm

Theo khoản 1 Điều 7 quy định về cung ứng vắc xin cho hoạt động tiêm chủng mở rộng tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, vắc xin cung ứng được dự trữ trong 6 tháng.

5. Hệ số sử dụng vắc xin trong TCMR

- Ngày 03/8/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3384/QĐ-BYT ban hành “Hệ số sử dụng (HSSD) vắc xin và vật tư tiêu hao trong tiêm chủng mở rộng” là cơ sở để các tỉnh, thành phố và các đơn vị xây dựng kế hoạch tiêm chủng hàng năm.

- Căn cứ tình hình sử dụng các vắc xin theo vùng miền (đồng bằng, trung du, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn…), số đợt tổ chức hàng tháng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo hệ số sử dụng vắc xin trong TCMR cho hoạt động tiêm chủng thường xuyên, chiến dịch trình Uỷ ban nhân dân/Sở Y tế phê duyệt làm căn cứ để lập kế hoạch cung ứng vắc xin.

6. Số tồn vắc xin

Tình hình sử dụng vắc xin cần được báo cáo, kiểm kê thường xuyên để kịp thời điều phối nhằm sử dụng hiệu quả, tránh hao phí do hết hạn sử dụng. Việc dự trù vắc xin hàng năm phải căn cứ trên dự kiến số tồn tại thời điểm cuối năm của năm trước (ví dụ xác định nhu cầu vắc xin năm 2025 phải căn cứ số dự kiến tồn thời điểm ngày 31/12/2024. Xác định số vắc xin dự kiến tồn cuối năm 2024 căn cứ vào nhu cầu đề xuất vắc xin của địa phương năm 2024 và dự kiến số vắc xin được đáp ứng theo đúng nhu cầu).

7. Cách tính nhu cầu vắc xin cần cung ứng hàng năm

- Số lượng vắc xin tiêm bù mũi cho đối tượng thuộc kế hoạch TCMR chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ (liều): A = Số đối tượng x Chỉ tiêu tiêm chủng x Số mũi tiêm x HSSD - Số lượng vắc xin trong năm (liều): B = Số đối tượng x Chỉ tiêu tiêm chủng x Số mũi tiêm x HSSD

- Số vắc xin dự trữ gối đầu 6 tháng năm tiếp theo (liều): C= Số đối tượng x Chỉ tiêu tiêm chủng x Số mũi tiêm x HSSD

- Số vắc xin còn dự kiến tồn của năm trước (liều): D = Số dự kiến tồn tất cả các tuyến đến ngày 31/12 - Nhu cầu vắc xin cần cung ứng trong năm (liều): E = A+B+C-D Lưu ý: để đảm bảo dự trù đủ vắc xin sử dụng, các địa phương cần căn cứ thêm số đối tượng tiêm chủng di biến động, đối tượng vãng lai và đối tượng tiêm chủng sử dụng vắc xin dịch vụ khi ước tính nhu cầu vắc xin.

8. Thời điểm xác định nhu cầu và lập kế hoạch Đối với nhu cầu vắc xin năm 2025 và các năm tiếp theo, Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và gửi về Cục Y tế dự phòng trước ngày 30/6/2024 (đối với nhu cầu năm 2025) và trước ngày 30 tháng 6 của năm trước đối với các năm tiếp theo.

9. Biểu mẫu tổng hợp nhu cầu (đính kèm Công văn số 426/DP-TC ngày 19/5/2024 của Cục Y tế dự phòng)

Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Thong ke