​Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về kiểm dịch y tế biên giới của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

25/02/2019 In bài viết

Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về kiểm dịch y tế biên giới của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

http://vncdc.gov.vnhttp://vncdc.gov.vn/files/Notice/2019/2/ket-luan-thanh-tra-so-112-ve-kdytbgls.pdf

Admin

Thong ke