​Kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm hoạt động tiêm chủng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang

10/08/2023 In bài viết

Nhằm hỗ trợ tăng cường, đảm bảo việc thực hiện công tác quản lý nhà nước và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tiêm chủng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm, ngày 14/7/2023, Cục Y tế dự phòng tổ chức Đoàn công tác kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm hoạt động tiêm chủng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang tại Viện Pasteur Nha Trang.

Viện Pasteur Nha Trang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập tại Quyết định số 804/BYT-QĐ ngày 21/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế, được sắp xếp lại theo Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg ngày 30/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2686/QĐ-BYT ngày 29/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngày 11/11/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5334/QĐ-BYT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur Nha Trang trực thuộc Bộ Y tế.

Viện Pasteur Nha Trang có 07 phòng xét nghiệm thuộc 6 Khoa/Trung tâm đã đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (ATSH) cấp II và đã gửi văn bản tự công bố đạt tiêu chuẩn ATSH cho Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa. Danh sách các phòng xét nghiệm công bố có phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II bao gồm: Phòng xét nghiệm vi rút-Khoa Vi sinh miễn dịch; Phòng xét nghiệm vi khuẩn-Khoa Vi sinh miễn dịch; Phòng xét nghiệm-Trung tâm Dịch vụ y tế; Phòng thử nghiệm vi sinh-Trung tâm An toàn thực phẩm khu vực miền Trung; Phòng xét nghiệm vi sinh-Khoa Sức khỏe môi trường và bệnh nghề nghiệp, Phòng xét nghiệm vi sinh-Trung tâm Đảm bảo chất lượng xét nghiệm và Kiểm chuẩn, Phòng nuôi côn trùng y học-Khoa Côn trùng-Kiểm dịch (có thực hiện nuôi muỗi nhiễm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm).

Trong quá trình làm việc đoàn kiểm tra đánh giá như sau:

- Về công tác đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm: Viện Pasteur Nha Trang đã thực hiện tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo quy định. Việc kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn sinh học tại các khoa, phòng đã được thực hiện. Các phòng xét nghiệm cơ bản đáp ứng điều kiện đảm bảo an toàn sinh học phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II. Nhân viên xét nghiệm tại các đơn vị đã tham gia tập huấn về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

- Về công tác tiêm chủng: Viện đã chủ động thực hiện các hoạt động tiêm chủng mở rộng theo kế hoạch hàng năm, thực hiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố khu vực trong tổ chức tiêm chủng vắc xin thường xuyên, tiêm bù tiêm vét, tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Việc bảo quản vắc xin tại kho của Viện cơ bản đáp ứng các quy định về tiếp nhận, cấp, bảo quản vắc xin, quản lý sử dụng vắc xin, biên bản giao nhận vắc xin ghi đầy đủ các thông tin theo quy định. Dung tích bảo quản vắc xin tại kho đáp ứng đủ lưu trữ vắc xin tiêm chủng mở rộng, vắc xin COIVD-19.

Đoàn cũng đề nghị Viện Pasteur Nha Trang tiếp tục triển khai các hoạt động đảm bảo về điều kiện cơ sở đạt tiêu chuẩn phòng xét nghiệm an toàn sinh học (ATSH) cấp II theo nội dung đã công bố. Việc bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các trang thiết bị PXN ATSH cần duy trì thực hiện đầy đủ, thường xuyên nhằm đảm bảo thực hiện các quy định về an toàn sinh học cũng như tiếp tục thực hiện vận chuyển, bảo quản, điều phối vắc xin tiêm chủng mở rộng, vắc xin phòng COVID-19 cho các tỉnh, thành phố trong khu vực; chỉ đạo, theo dõi, giám sát, báo cáo tỷ lệ tiêm chủng, phản ứng sau tiêm và hỗ trợ các tỉnh triển khai các hoạt động tiêm chủng theo kế hoạch.

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Thong ke