Văn bảnNgày phát hànhTải về
Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015-202520-01-2021
Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định công tác y tế trường học20-01-2021
Nghị định Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm20-01-2021
Ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm20-01-2021
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương20-01-2021
Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia20-01-2021
Quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm20-01-2021
Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 thay thế Nghị định số 103/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới20-01-2021
Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng20-01-2021
Công bố Thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 20-01-2021
Thong ke