​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

27/05/2024 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cần cung cấp các loại dịch vụ phục vụ tổ chức (1) Tập huấn cho hướng dẫn viên điều phối hội thảo tại Thành phố Đà Nẵng 02 ngày trong tháng 6 năm 2024 (dưới dây gọi tắt là Tập huấn) và (2) Hội thảo xác định ưu tiên trong lĩnh vực giám sát và đáp ứng với bệnh lây truyền từ động vật sang người tại Thành phố Đà Nẵng 03 ngày trong tháng 6 năm 2024 nối tiếp ngay sau ngày tổ chức Tập huấn (dưới đây gọi tắt là Hội thảo) trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực thực hiện an ninh y tế toàn cầu phù hợp với yêu cầu của Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2024. Đề nghị Quý công ty/cá nhân quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung tại file đính kèm
 

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke