Văn bảnNgày phát hànhTải về
Thông tư quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm20-01-2021
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập20-01-2021
Thông tư quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng20-01-2021
Quyết định Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm thay thế Quyết định số 64/2010 ngày 25/10/201020-01-2021
Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015-202520-01-2021
Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định công tác y tế trường học20-01-2021
Nghị định Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm20-01-2021
Ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm20-01-2021
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương20-01-2021
Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia20-01-2021
Thong ke